توانایی شرکت بیمه در پرداخت زیان و خسارت‌ها نسبت به سرمایه‌ای که دارد نشان‌دهنده توانگری مالی است. شرکت‌هایی که در سطح یک توانگري و وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگري آنها برابر ۱۰۰ درصد و بیشتر است. این شرکت‌ها از توانایی کافی جهت ایفاي تعهدات خود در مقابل مشتریان، بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها برخوردارند. سطح یک توانگری مالی شرکت بیمه‌‌کوثر برای پنجمین سال متوالی توسط بیمه‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شد. نسبت توانگری مالی شرکت برای سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲۷ درصد (سطح یک) ، توسط بیمهٔ مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شد

بیمه های اتحادیه با همکاری بیمه کوثر صادر می شود که شامل:
۱. بیمه آتش سوزی
۲. بیمه مسئولیت در قبال کارکنان
۳. بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و سرویس کاران آسانسور/پله برقی در قبال استفاده کنندگان
۴. بیمه حامی
۵. بیمه تکمیلی