درباره اتحادیه

این مجموعه به شکایت های واصله رسیدگی می کند. همچنین در زمینه، صدور و تمدید جواز کسب فعالیت دارد.