جناب اقای حمید عباسی

سمت :‌ مدیر اجرائی
اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته شعبه استان کرمان

جناب اقای کسری جامی

سمت :‌ مسئول کمیسیون بازرسی
اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته شعبه استان کرمان

جناب اقای حسین مرتضوی

سمت :‌ مسئول کمیسیون حل اختلاف
اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته شعبه استان کرمان