جناب اقای عباس ابریشمی

رئیس
اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته

جناب اقای علیرضا سخاوت

نائب ريیس اول
اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته

جناب اقای علی محمد منصوری

نائب رئيس دوم
اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته

جناب اقای قاسم رحمانی

دبیر
اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته

جناب اقای حسن عبادت

خزانه دار
اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته

جناب اقای شهرام مردمی متعلق

عضو هیئت مدیره
اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته

جناب اقای نعمت الله نوری

عضو هیئت مدیره
اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته

جناب اقای سید سعید هیبتی

بازرس هیئت مدیره
اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته