جناب اقای مرتضی طالبی

مسئول کمیسیون فنی
اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته شعبه استان کرمان