شورای حل اختلاف، نهادی است که به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، تحت نظارت قوه قضائیه به وجود آمده است. این شورا، در شهر ها و در صورت لزوم، در روستا ها تشکیل می شود که البته، صرفا صلاحیت ایجاد صلح و سازش را خواهد داشت

جناب اقای حسین مرتضوی

مسئول کمیسیون حل اختلاف
اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته شعبه استان کرمان


  • خواهان

  • خوانده