نرخنامه نصاب

نرخنامه مصوب کمیسیون فنی اتحادیه سال ۱۴۰۱ در خصوص نرخنامه نصاب آسانسور پیشنهادی به اتاق اصناف ایران شما می توانید با کیلک بر روی نرخنامه نصاب فایل نرخنامه را دریافت نمایید .

جهت دریافت نرخنامه نصاب بر روی دریافت فایل کلیک نمایید

نرخنامه استاندارد ادواری

نرخنامه مصوب کمیسیون فنی اتحادیه سال ۱۴۰۱ در خصوص نرخنامه استاندارد ادواری پیشنهادی به اتاق اصناف ایران شما می توانید با کیلک بر روی نرخنامه استاندارد ادواری فایل نرخنامه را دریافت نمایید .

جهت دریافت نرخنامه استاندارد ادواری بر روی دریافت فایل کلیک نمایید

نرخنامه سرویس ونگهداری

نرخنامه مصوب کمیسیون فنی اتحادیه سال ۱۴۰۱ در خصوص هزینه های سرویس و نگهداری آسانسور پیشنهادی به اتاق اصناف ایران

شما می توانید با کیلک بر روی نرخنامه سرویس و نگهداری فایل نرخنامه را دریافت نمایید .

جهت دریافت نرخنامه سرویس ونگهداری بر روی دریافت فایل کلیک نمایید