قوانین و آیین نامه ها

یک نوع از آیین نامه ها آیین نامه اجرایی هستند به این معنا که نحوه و شیوه اجرای قانون را تعیین می کنند‌، همچنین در این نوع آیین نامه ها مواد قانونی را بیشتر توضیح می دهند لذا گاهی پیش می آید که درک یک ماده قانونی و مفهوم آن سخت است اما آیین نامه در مقام بیان آن ماده بر می آید و آن را تشریح می کند. این نوع آیین نامه را که هم مکمل قانون است و هم اینکه شیوه اجرای قانون را بیان می کند آیین نامه اجرایی می گویند. یا به عبارتی ساده تر قانون کلی گویی می کند در مقام بیان احکام اما آیین نامه جزئیات را بیان می کند.