جناب اقای حمید عباسی

مسئول کمیسیون فرهنگی
اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته شعبه استان کرمان