پرداخت صدور جواز کسب با مباشر

در این بخش مبالغ حق عضویت درج است که شما میتوانید مبالغ را در جدول زیر مشاهده نمایید