در راستای توسعه خدمات دولت الکترونیک، بهره گیری از خدمات الکترونیکی در تسهیل فضای کسب و کار تامین نیازهای عمومی و کاهش مراجعات حضوری مردم و بند«۲» ماده (۴) مصوبه جلسه شماره ۱۵ مورخ
۱۳۹۹/۵/۷ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و در اجرای طرح تحول دیجیتال و بهبود فرایندهای خدمات
بیمه ای ، به منظور ارایه خدمات غیرحضوری مفاصاحساب قراردادهای موضوع ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی به کارفرمایان و دستگاههای اجرایی به صورت سندالکترونیکی معتبر و ایجاد رویه واحد در فرآیند صدور و ابلاغ مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون، نظر واحدهای اجرایی را به رعایت و اجرای موارد ذیل معطوف می نماید

۱- با توجه به این که در اجرای مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، ابلاغ مفاصاحساب په واگذارندگان کار و مقاطعه کاران مستلزم دارا بودن شماره کارگاهی در سیستم جامع اتوماسیون بیمه ای و ایجاد حساب کاربری در سامانه خدمات الکترونیک و غیرحضوری سازمان به نشانی Eservices.tamin.ir می باشد لذا در خصوص قراردادهای مشمول ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی کلیه واگذارندگان کار و مقاطعه کاران مکلف می‌باشند ضمن اخذ شماره کارگاهی، نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل فرم درخواست و تعهدنامه استفاده از خدماتالکترونیک در سامانه مذکور اقدام نمایند.

۲- نظر به این که ابلاغ مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون از طریق شماره کارگاهی تخصیص یافته به نشانی مندرج
در قرارداد به حساب کاربری واگذارندگان کار انجام می پذیرد، می بایست به هنگام تخصیص ردیف پیمان با رعایت ضوابط نامنویسی متمرکز کارگاه و پیمان نسبت به شناسایی و ثبت شماره کارگاه مذکور اقدام نمایند.
توجه (۱): با عنایت به اهمیت موضوع لازم است در اسرع وقت اطلاعات کلیه ردیف پیمانهای فعال از نظر انطباق اطلاعات ثبت شده در سیستم مکانیزه با اطلاعات پرونده مطالباتی قرارداد مورد بازبینی، اصلاح و تکمیل قرار گیرد.

۳- در مواردی که در راستای مساعدت با مقاطعه کاران، صدور مفاصاحساب پیش از انجام بازرسی
از دفاتر قانونی با دریافت تعهدنامه (پیوست) انجام می پذیرد، لازم است تعهدنامه مذکور صرفا یکبار برای
هر دوره مالی اخذ گردد.

۴- از تاریخ صدور این بخشنامه و نصب نگارش مربوطه، مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون می بایست صرفا
به صورت الکترونیک صادر و ابلاغ گردد و هرگونه اقدام مغایر با مقررات تعیین شده به شرح پیشگفته فاقد اعتبار قانونی است.
توجه (۲): صدور مفاصاحساب می بایست حداکثر ظرف مدت یک روز پس از وصول حق بیمه متعلقه
انجام پذیرد

۵- واحدهای اجرایی مکلف می باشند با تنظیم صورتجلسه کلیه فرمهای استفاده نشده نمونه ۲۲ درآمد
را منضم به هولوگرام شماره سریال مربوطه به اداره کل استان ارسال و متعاقب آن واحدهای استانی نیز مکلف می باشند با تنظیم صورت جلسه تجمیعی و رعایت اصول امنیتی مستندات مذکور را حداکثر لغایت ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
به منظور اقدام مقتضی به اداره کل خدمات و پشتیبانی ارسال و مراتب را به اداره کل وصول حق بیمه اعلام نمایند. همچنین در خصوص فرمهایی که مورد استفاده واقع شده و لیکن بنابر دلایل مختلف صادر نشده باشند لازم است پس از الصاق هولوگرام شماره سریال مربوطه نسبت به ابطال آن برابر مقررات اقدام و مقاصاحساب ماده (۳۸) قانون به صورت الکترونیکی صادر گردد.

۶. با توجه به ضرورت کنترل و نظارت موثر و هدفمند بر فرایند صدور مفاصاحساب واحدهای استانی مکلف
می باشند از طریق سرویس مفاصاحساب ماده (۳۸) قانون در سامانه خدمات الکترونیک و غیرحضوری سازمان
(پنل مخصوص همکاران سازمان تامین اجتماعی) نسبت به اجرای این مهم برابر مقررات اقدام نمایند.

۷- مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات مکلف می باشد ترتیبی اتخاذ نماید تا در اسرع وقت با همکاری
اداره کل وصول حق بیمه نسبت به تهیه، نصب و توسعه نرم افزار مربوطه اقدام نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین منابع بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه ادارات کل و روساء معاونین بیمه ای، مسئولین ذیربط واحدهای وصول حق بیمه واحدهای اجرایی می باشند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.